موارد استفاده دستگاه یخ ساز

  • سیستم های برودتی بتن و تجهیزات بچینگ پلنت:

جهت کنترل دمای بتن در زمان هیدراته شدن آن که ناشی از فعل و انفعالات درونی بتن افزایش دمای فوری صورت می گیرد همچنین برای جلوگیری از ترک خوردگی سطوح بتنی لازم است که بتن در دمای معینی باقی بماند با توجه به این که در حال حاضر پروژه های صنعت سدسازی، ساختمانی و عمرانی در کانون توجهات قرار دارد مصرف بتن رو به افزایش است در حالی که تولید یخ با سیستمهای قدیمی و قالبی فاقد کارایی لازم است.

  • نگهداری و حمل و نقل مواد فاسد شدنی:

اسـتفاده از یـخ پولکـی در حفـظ و نگهـداری مـواد غذایـی فاسـد شـدنیکمـک شـایانی نمـوده اسـت ایـن نـوع یـخ بـه دلیـل عـدم چسـبندگی و برخـورداری از شـرایط 100٪ بهداشـتی همچنیـن ظرفیـت مناسـب سرمایشـی قـادر به حفـظ مواد غذایـی در مـدت زمـان طولانی اسـت کـه ایـن امـر باعـث کاهـش آلودگـی و ضایعـات در صنعـت مـواد غذایـی گردیـده عـاوه بـر بهبـود امـر نگهداری درموضـوع حمـل و توزیـع اسـتاندارد نیـز بسـیار مؤثـر اسـت.

  • صنایع شیمیایی:

در صنایع شیمیایی استفاده از یخ پولکی در تضمین کیفیت محصولات این صنایع تاثیر بسزایی دارد در صنایع دارویی نیز که  کنترل دقیق دمای تولید ضرورت دارد استفاده از یخ پولکی برای کاهش سریع دمای واکنش… به دلیل وجود سطح وسیع تبادل دمایی در یخ کارساز است همچنین برخورداری این نوع یخ از استانداردهای بهداشتی استفاده از آن را اطمینان بخش  مینماید.

 

دستگاه یخ ساز پولکی شرکت پترو افق فن آوران

موارد استفاده دستگاه یخ ساز